Marktupdate Week 12: olieprijzen stijgen, rentebesluiten onder de loep

Marktupdate Week 12: olieprijzen stijgen, rentebesluiten onder de loep

Stijgende druk op gas- en elektriciteitsmarkten
De afgelopen week werd gekenmerkt door een opwaartse trend op de Europese gas- en elektriciteitsmarkten, zowel op de spot- als termijnmarkten. De toename in gasprijzen werd voornamelijk veroorzaakt door ongepland onderhoud aan een Noors gasveld in de Noorse Zee, gecombineerd met beperkingen in de LNG-leveringen uit de VS. Deze factoren resulteerden in verminderd aanbod, wat de gasprijzen opdreef en op zijn beurt de elektriciteitsprijzen verhoogde.

Weersinvloeden en hernieuwbare energie
Hoewel de Europese gasprijzen stegen, vertoonden de spot- en termijnmarkten een dalende tendens vanwege goed gevulde gasvoorraden en milde weersomstandigheden. Het lagere gasverbruik in de EU, vooral in huishoudens door een warmere winter, droeg bij aan deze trend. Bovendien werd minder elektriciteit opgewekt uit windenergie, waardoor de Europese elektriciteitsprijzen stegen. Ondanks een toename in zonne-energieopwekking, was dit niet voldoende om het tekort aan windenergie te compenseren.

Impact van geopolitieke ontwikkelingen op olieprijzen
Olieprijzen bereikten het hoogste niveau sinds eind oktober 2023, gesteund door verschillende factoren. Een rapport van het IEA voorspelde voor het eerst geen overschot in de vraag en aanbod van olie voor 2024, wat leidde tot een stijgende vraag. Aanvallen op Russische olieraffinaderijen door Oekraïne en voortzetting van de productiebeperkingen door de OPEC droegen ook bij aan de prijsstijging. Deze ontwikkelingen creëerden een optimistisch vooruitzicht voor de oliesector.

Rentebesluiten en economische prognoses
Terwijl de Amerikaanse centrale bank worstelde met een vertraging in de huishoudelijke bestedingen, meldde de Eurozone teleurstellende industriële productiecijfers. Hoewel gesprekken over renteverlagingen gaande zijn, worden deze beïnvloed door langzame inflatiedalingen en loongroeivertragingen. De dynamiek in China toonde enig herstel in de detailhandel en industriële productie, maar de groei bleef matig.

Weersvooruitzichten en geopolitieke spanningen
Het weer vertoonde een wisselend patroon, met milde temperaturen gevolgd door een gemiddelde daling halverwege de week. Windaanbod fluctueerde enige tijd, terwijl zonne-energieopwekking toenam. Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Rusland droegen bij aan de stijging van de olieprijzen, terwijl aanvallen op olieraffinaderijen verdere instabiliteit veroorzaakten.

Conclusie
De markt blijft volatiel, aangedreven door zowel geopolitieke gebeurtenissen als weersomstandigheden. Terwijl energieprijzen stijgen door beperkingen in aanbod en geopolitieke spanningen, blijven economische indicatoren en rentebesluiten de markt beïnvloeden. Investeerders blijven alert op deze ontwikkelingen terwijl ze zich aanpassen aan een steeds veranderend landschap van energie- en financiële markten.

Team SPOT Energie
Team SPOT Energie
Marktupdate Week 12: olieprijzen stijgen, rentebesluiten onder de loep

Marktupdate Week 11: renteverwachtingen en energietrends

Stabiel rentebeleid ECB, maar verwachtingen voor juni groeien

De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft voorlopig het huidige rentebeleid, maar de verwachtingen voor een mogelijke renteverlaging in juni nemen toe. ECB-president Christine Lagarde hint op een mogelijke verlaging, afhankelijk van de economische omstandigheden. Hoewel de inflatie afkoelt en de groeiverwachtingen voor de Eurozone naar beneden zijn bijgesteld, blijft de rente vooralsnog ongewijzigd. De PMI voor Europa wijst op een lichte krimp, met een indexniveau rond de 46. Ondertussen blijft de olieprijs stabiel op $82 per vat, ondanks aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Energieprijzen volatiel door weersinvloeden en hernieuwbare energie

De energiemarkten vertonen volatiliteit als gevolg van weersinvloeden en toenemende productie uit hernieuwbare bronnen. Hogere temperaturen en een stijgende productie van zonne-energie leidden zelfs tot negatieve elektriciteitsprijzen op de spotmarkt. Deze trend drukt ook de prijzen van gas, steenkool en CO2, aangezien de vraag afneemt met het einde van het stookseizoen in zicht.

Economische ontwikkelingen en hernieuwbare ambities

Economische cijfers tonen gemengde signalen, met een sterke groei in de Duitse export naar China, maar ook aanhoudende onzekerheden in de Eurozone. China blijft echter vastberaden in haar streven naar meer energiezekerheid en wil haar exploratie van olie, gas en belangrijke mineralen opvoeren. Opvallend is de focus op efficiënter energiegebruik en de toenemende interesse in waterstoftechnologie en kernenergie.

Kolen- en gasmarkt: verschillende dynamieken

De kolenmarkt vertoont een stijgende trend, mede door toenemende interesse vanuit China en beperkingen op de Russische steenkoolexport. Ondertussen blijven de gasprijzen volatiel, met mild weer en voldoende aanbod dat druk uitoefent op de prijzen. Mondiale ontwikkelingen wijzen op een groeiende afhankelijkheid van offshore gasbronnen, terwijl landen als Duitsland hun focus verschuiven naar binnenlandse gaswinning.

Powermarkt: weersinvloeden en kernenergieplannen

Net als bij gas vertonen ook de powermarkten volatiliteit door weersinvloeden, met dalende windproductie en toenemende zonopwek. De plannen voor de bouw van kerncentrales in Den Haag onderstrepen de verschuiving naar meer diversificatie in energiebronnen.

CO2-Emissies: prijsvolatiliteit en speculatieve posities

De CO2-markt vertoont prijsvolatiliteit, mede door speculatieve posities en de invloed van andere grondstoffenmarkten. De daling van de netto shortpositie van speculanten draagt bij aan oplopende prijzen, maar de markt blijft onzeker over de lange termijn.

Vooruitzichten: mogelijke correctie in energieprijzen

Met de verwachting van mild weer en een overvloed aan energievoorraden, kunnen energieprijzen een correctie naar beneden ondergaan. De nadruk blijft liggen op weerspatronen, geopolitieke ontwikkelingen en de verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen als bepalende factoren voor de marktdynamiek.

Met vriendelijke groet,

Het team van SPOT Energie

Uw partner in zakelijke energie inkoop

jouw alineatekst 17
Team SPOT Energie
Marktupdate Week 12: olieprijzen stijgen, rentebesluiten onder de loep

Marktupdate week 10: energiemarkt in beweging

Stijgende gas- en elektriciteitsprijzen

Deze week werden we geconfronteerd met een opwaartse trend in de gasprijzen op de Europese markt, vooral op de Nederlandse TTF-markt. De stijging begon aan het begin van de week en resulteerde in een toename van bijna €2/MWh ten opzichte van het voorgaande prijsniveau. De huidige prijs voor de maand vooruit staat nu op €27,83/MWh. Deze stijging wordt deels toegeschreven aan onverwacht onderhoud aan Noorse gasinstallaties en aan een ongeplande onderbreking bij een belangrijke Amerikaanse LNG-producent.

Wereldwijde LNG-markt en concurrentie

De toegenomen vraag naar LNG in Azië heeft geleid tot een verhoogde concurrentie op de wereldmarkt. Vooral door de hoge kolenprijzen in Azië kiezen energieproducenten nu vaker voor gas als alternatief voor kolen. De stijgende kolenprijzen worden aangewakkerd door een groeiende vraag uit landen als China en India, die hun voorraden aanvullen in aanloop naar het zomerseizoen. Deze situatie heeft niet alleen invloed op de gasmarkt, maar heeft ook geleid tot een stijging van de steenkoolprijzen in Europa.

Elektriciteitsmarkt en CO2-prijzen

De opwek van elektriciteit uit windenergie fluctueerde de afgelopen dagen, wat resulteerde in hogere prijzen op de spotmarkt voor elektriciteit. De prijzen van lange termijn elektriciteitscontracten stegen ook, in lijn met andere energiemarkten. Daarnaast is er een stijgende trend te zien in de prijs van CO2-emissierechten, mede veroorzaakt door veranderingen in de elektriciteitsproductie en -consumptie.

Wereldwijde economische ontwikkelingen

In China handhaaft men een groeiverwachting van 5%, maar analisten zijn sceptisch over de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen om de economie te stimuleren. In Europa worden trage dalingen in de inflatie en verslechterende economische indicatoren in landen als Duitsland en Frankrijk waargenomen. De OPEC+ blijft vasthouden aan productiebeperkingen, wat de oliemarkt beïnvloedt.

Conclusie

Hoewel de energiemarkten deze week een aantal opmerkelijke ontwikkelingen hebben doorgemaakt, blijft de algehele vooruitzicht redelijk stabiel. Hoewel stijgende prijzen zijn waargenomen, lijken deze deels het gevolg van technische correcties en niet noodzakelijk van fundamentele marktfactoren. Er zijn echter enkele zorgwekkende signalen, zoals de mogelijke impact van toekomstige gasleveringsproblemen en de voortdurende onzekerheid over de wereldwijde economische situatie. We zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en onze klanten op de hoogte houden van eventuele veranderingen die van invloed kunnen zijn op hun energiebehoeften.

Met vriendelijke groet,

Het team van SPOT Energie

Uw partner in zakelijke energie inkoop

jouw alineatekst (11)
Team SPOT Energie